Dërgo në e-mail

Rregulla për alokimin e kapaciteteve të interkonjeksioneve

Në baze të nenit 85, paragrafi (1) të Ligjit për energjetikë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 96/19) dhe në baze të nenit 19, paragraf (1), pika 18 nga Statuti i Operatorit të Sistemit të Elektrotransmetimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqëria aksionare për elektrotransmetim dhe menaxhim me sistemin elektroenergjetik me pronësi shtetërore, Shkup (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.215/19), pas aprovimit të mëhershëm të Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe shërbime të ujërave në Republikën e Maqedonisë së Veriut me Vendim nr. 12-3270/2 nga 31.10.2019, Bordi udhëheqës i shoqërisë me vendim nr. 02-5989/1 në seancën e mbajtur më 05.11.2019 solli:

Rregulla për alokimin e kapaciteteve të interkonjeksioneve (MK)