Dërgo në e-mail

Kontratat, procedurat dhe aktet interne

Në pajtim me nenin 64 të Rregullave për furnizim me energji elektrike të miratuar nga Komisioni Rregullator për energji dhe shërbimet e ujit (Nr. 01-1763 / 1 prej 7 shtator të vitit 2018), OST përgatiti "KUSHTE TË  PËRGJITHSHME  PËR  QASJE DHE SHFRYTËZIM TË  RRJETIT ELEKTROTRANSMETUES" dhe po të njetat me nr. 02-7153 /3 nga  10.12.2019 u miratuan nga Bordi i Drejtues i SH.A. MEPSO.

 Kushtet e përgjithshme për qasje dhe shfrytëzim të rrjetit elektrotransmetues dhe model KONTRATE  për mënyrën dhe kushtet e përdorimit të rrjetit të transmetimit dhe kompenzim për shfrytëzimin e sistemit elektrotransmetues.

 Kontratë  për mënyrën dhe kushtet e përdorimit të rrjetit të transmetimit dhe kompenzimi për përdorimin e sistemit  elektrotransmetues.

 Marrëveshje kornizë për shitblerje të energjisë elektrike për të mbuluar devijimet e padëshiruara në rrjetin elektrotransmetues.

 2019 :

Kushtet e përgjithshme për qasje dhe përdorim të rrjetit elektrotansmetues dhe model KONTRATE për mënyrën dhe kushtet e përdorimit të rrjetit të transmetimit dhe kompenzim për shfrytëzim të sistemit elektrotransmetues .

 Kontratë për mënyrën dhe kushtet e përdorimit të rrjetit të transmetimit dhe kompenzimi për përdorimin e sistemit elektrotransmetues.

 Procedura e furnizimit me energji elektrike në rast rreziku të sigurisë gjatë furnizimit me energji elektrike, dëmtime  ose devijime më    mëdha  të konsumit të energjisë elektrike nga sasitë e parapara të nevojshme  për konsumatorët tariforë.

Procedura  e furnizimit me energji elektrike në rast rreziku të sigurisë gjatë furnizimit me energji elektrike  dëmtime ose devijime më të mëdha të konsumit të energjisë elektrike  nga sasitë e parashikuara.

 Sipas VENDIMIT nga ana e  Komisionit Rregullator për energjetikë  nr. 02-2245 / 1 prej 23.11.2018 për miratimin e "Rregullave të furnizimit me energji elektrike për kompenzim në sistemin elektrotransmetues të Republikës së Maqedonisë së Veriut", SH.A. MEPSO është e obliguar t'i botojë ato në faqen e saj në internet.

 Rregulla për  furnizim me energji elektrike për  mbulimin e humbjeve  në sistemin elektrotransmetues të Republikës së Maqedonisë  së Veriut për vitin 2019.

1.1. Dokumentacion për thirrje publike për furnizim me energji elektrike për të mbuluar humbjet në sistemin elekrtotransmetues të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 2. Parimi 1: 1 Sistem  i nominimeve 

Ju njoftojmë se nga 01.01.2012, do të zbatohet parimi  1: 1 .Sistem për nominim të kufirit MK-BG dhe MK-SR.

 Informacioni për 1:1Sistem I  nominimeve të dorëzohen  tre ditë para fillimit të muajit në fjalë në faksin vijues +389 2 3149070 (faksi rezerv +389 2 3 11 29 11), duke përdorur formularet në vijim.

 1: 1 Sistem i  nominimeve MEPSO-ESO

1:1 Sistem i nominimeve MEPSO- EMS

3. Procedura për furnizim me energji elektrike në rast  rreziku  të sigurisë gjatë furnizimit me energji elektrike, dëmtime ose devijime të mëdha të konsumit të energjisë elektrike nga sasitë e parashikuara për Konsumatorët  Tariforë.

 4. Procedura e furnizimit me energjisë elektrike në rast rreziku të sigurisë gjatë furnizimit me energji elektrike, dëmtime ose devijime më të mëdha të  konsumit të energjisë elektrike nga sasitë e parashikuara.

 5. Procedura për harmonizimin e nominimeve në kufirin Bullgaro-Maqedonas.

6. Akti i inter për  publikimin e  procedurave për pajtueshmërinë dhe verifikimin e sistemimit  fizik të BPP.

7. Akti inter për mënyrën e komunikimit dhe sistemet komunikative .

8. Akti inter për ndërlidhje informative, ndërlidhje për transmetim të të dhënave dhe të standardeve të larta.

9. Kërkesë për definim të Pikës Virtuale Matëse (KDPVM).