Dërgo në e-mail

Informacione të karakterit publik

Informacione të karakterit publik
Sh.A MEPSO në pajtim me Ligjin për Qasje të lirë në Informacone me karakter Publik, në faqjen e saj të internetit publikon një listë të informatave
Sh.A MEPSO në pajtim me Ligjin për qasje të lirë në informacionet me karakter publik ne faqen e saj të internetit publikon një list të informatave të klasifikuara në këtë kategori si dhe personat përgjegjës të cilët veprojnë sipas kërkesave tuaja.

Poashtu, këtu mund ta merrni edhe kërkesën për qasje deri tek informacionet me karakter publik si dhe të informoheni për tarifat e rimbursimit për lëshimin e informacionit të kërkuar me karakter publik.

Për kërkesat tuaja përgjigjet  

Nikola Stojanov, person zyrtar për ndërmjetësim të I.K.P 
nikola.stojanov@mepso.com.mk  
02 3 149 692


Lista për informacione të karakterit publik për Sh.A MEPSO(MK)
Kërkesë për qasje të lirë deri tek informacionet me karakter publik(MK)

Për më shumë në këtë 
link mund të vizitoni web faqen e Komisionit shtetëror për mbrojtjen e të drejtave për qasje të lire deri tek informacionet me karakter publik.