Dërgo në e-mail

Vizioni

Vlerat për të cilat përpiqemi
Sh.A MEPSO vazhdimisht kryen optimizimin e kapaciteteve dhe burimeve, duke siguruar kështu interesin më të lartë publik.
Sh.A MEPSO vazhdimisht kryen optimizimin e kapaciteteve dhe burimeve të saj duke siguruar kështu interesin më të lartë publik, transmetimin e qëndrueshëm dhe në kohë të energjisë elektrike përmes rrjetit të tensionit të lartë dhe njëkohësisht duke siguruar menaxhimin e një sistemi të besueshëm dhe të qëndrueshëm elektroenergjetik. Me qëllim të sigurimit të rrjedhjes optimale të energjisë dhe funskionimit të besueshëm të sistemit energjetik Sh.A MEPSO planifikon strategji dhe realizon investime ne rrjetin e vet elektroenergjetik I cili vazhdimisht rrit dhe përmirëson besueshmërinë dhe funksionimin e sistemit të energjisë elektrike.

Vlerat për të cilat përpiqemi:

  • Transparencë të kompanisë;
  • Shërbim publik dhe cilësor për të gjithë përdoruesit dhe qytetarët në përgjithësi
  • Optimizim të të gjitha burimeve
  • Klientë të kënaqur
  • Mbrojtje të mjedisit
  • Krijimi i imazhit të një kompanie përgjegjëse shoqërore që ndjek interesin publik: transmetim te energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektroenergjetik të Republikës së Maqedonisë.