Dërgo në e-mail

Njësia Operator i Sistemit te Transmetimit

Operator i Sistemit te Transmetimit
Operatori i Sistemit te Transmetimit në strukturen e Sh.A Mepso është i sistematizuar si njësi…

Operatori i Sistemit të Transmetimit në strukturen e SH.A Mepso është i sistematizuar si njësi, detyrimi kryesor i të cilit është menaxhimi operativ i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë.

 

Këtë funksion, OST e kryen përmes Departamentit për menaxhim dhe me përdorimin e mjeteve dhe paisjeve për menaxhim operativ. Përgjegjës për logjistikën, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e menaxhimit të sistemit elektroenergjetik është Departamenti i Informatikës Teknike.