Dërgo në e-mail

ORrT

Operatori i Rrjetit të Transmetimit

Në pajtim me licencën e lëshuar nga Komisioni Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë, në Sh.A MEPSO është themeluar njësia Operator i Rrjetit të Transmetimit (ORrT). Kjo njësi është njësia më e madhe sipas volumit të punës dhe numrit të të punësuarve në përbërjen e Sh.A MEPSO.

 
ORrT kujdeset për operimin dhe funksionimin e më shumë se 2,000 kilometrave të rrjetit të transmetimit dhe 148 transformatorëve me fuqi të instaluar prej 6,417 (MVA) të instaluar në më shumë se 50 nënstacione elektrike.