Dërgo në e-mail

Kontakt

Kontakt
Shoqëria aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektroenergjetik

Emri i plotë: Operatori i sistemit elektrotransmetues i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqëri aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektroenergjetik, në pronësi shtetërore, Shkup.

Emri i shkurtër:  Sh.A.  Transmetim i energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektroenergjetik.

Forma e organizimit: Shoqëri aksionare në pronësi shtetërore

Adresa: Maksim Gorki Nr. 4 1000 Shkup
Telefonat:

 

  • Kabineti i Drejtorit Gjeneral: +389 (0)2 3 149 811
  • Njësia OST: +389 (0)2 3 149 814
  • Njësia ORrT: +389 (0)2 3 149 813
  • Njësia OTEE: +389 (0)2 3 149 815


Fax: + 389 (0)2 3111 160

Regjistrimi gjyqësor: 30120080002736

Kapitali themelues: 3.059.393.000 denarë

Struktura e pronësisë: Pronësi e plotë shtetërore

Llogaria e transaksionit:

NLB Tutunska Banka 210059337810365;
Ohridska Banka 530010100845304; 
Stopanska Banka Skopje 200001086598648;
Centralna Kooperativna Banka 320000000076830
Halk Banka 270-0593378101-78

Numri tatimor: 4030004529600

Numri amë: 5933781

Drejtor gjeneral: Mr. Eva Shukleva

Zëvendës i Drejtorit Gjeneral: Bilen Saliji

Anëtarë të Bordit Drejtues:  Kryetar Mr. Eva Shukleva
Bilen Saliji, Ljupço Zikov, Borko Aleksoski, Sasho StefanovskiSimon Shutinoski

Anëtarë të Bordit Mbikqyrës:  Kryetar Prof. Dr. Nikolçe Acevski, Prof. Dr. Snezhana Çundeva - Petrovska, Nazif Bushi, Prof. Dr. Dame KorunovskiDarko TasevMusli Musliu.

Web Faqja: www.mepso.com.mk

e-mail: info@mepso.com.mk; nikola.stojanov@mepso.com.mk

https://www.youtube.com/channel/UCQBy8tDYPlFjxNkAuyChGlg

Zyrtar për pajtueshmëri:  Mr. Aleksandar Çebotarev
e-mail:
chebotarev@mepso.com.mk;

telefoni për kontakt: 072 805 223, 02 3149 824


Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale: Vesna Gerasimovska

e-mail: vesnag@mepso.com.mk

telefoni për kontakt: 02 3 149 606

Personi për komunikim me qytetarët që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të caktuar të aftësive të veçanta – Nikolla Stojanov

telefoni për kontakt: 075 340 030 dhe 02 3 149 692