Dërgo në e-mail

Market Operatori

Market Operatori është sinonim gjegjësisht titull popullor i Operatorit të tregut të energjisë elektrike
Market Operatori është njësi e cila merret me organizimin operativ të tregut të energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë.

Market operatori është instancë e cila organizon tregun e energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë në mënyrë operative. Market Operatori është sinonimi gjegjësisht titull popullor për Operatorin e tregut të energjisë elektrike (OTEE), e lincencuar nga Komisioni Rregullatorë për Energjetikë dhe funksionon në kuadër të Sh.A MEPSO.

Me liberalizimin e tregut u mundësuan edhe parakushte dhe nevoja për formimin e një instance të veçantë e cila në mënyrë operative organizon, evidenton dhe kontrollon tregtinë me energjinë elektrike në vend.

Puna e Njësisë OTEE është e organizuar në këto departamente:

- Departamenti për organizimin dhe menaxhimin e tregut të enegjisë elektrike;

- Departamenti për përllogaritje, fakturim dhe përpunim të raporteve;

- Departamenti për dërgimin e orareve fizike tps;