Dërgo në e-mail

Rregulla (Akte nënligjore)

Përveç Ligjit për enegjetikë në të cilin është krijuar shtylla juridike për sferën elektro-energjetike në Republikën e Maqedonisë, ekzistojnë akte të cilat detaisht i përcaktojnë pozicionet dhe marrëdhëniet reciproke të të gjithë shfrytëzuesve të rrjetit përçues dhe pjesëmarrësve në tregun e energjisë elektrike. 
Për definimin e pozicioneve, privilegjeve dhe detyrimeve të pjesmarrësve në treg dhe shfrytëzuesve të rrjetit përçues si dhe për rregullimin e marrëdhënieve reciproke të pjesëmarrësve në tregun e energjisë elektrike egzistojnë akte nënligjore të cilat e rregullojnë këtë çështje. Duke pasur për qëllim transparencë të plotë të Sh.A MEPSO, në këtë modul janë vendosur aktet nënligjore: Rregullat e rrjetit dhe Rregullat e tregut për energjinë elektrike.

Rregullat e tregut për energji elektrike(MK)
Rregullat e rrjetit (MK)