Dërgo në e-mail

Kodi EIC

Kodi i identifikimit ETSO (EIC)
Çdo pjesëmarrës në tregun vendas dhe evropian, për të lehtësuar pjesëmarrjen e tij, duhet të marrë kodin e identifikimit të ETSO.

Çdo pjesëmarrës në tregun vendas dhe evropian që të lehtësojë pjesëmarrjen e tij,  duhet të marrë kodin e identifikimit të ETSO i cili identifikon pjesëmarrësin në të gjitha transaksionet.

MEPSO është autorizuar për lëshimin e  Kodit të Identifikimit në Maqedoni. Për dhënien e Kodit EIC , aplikacioni më poshtë duhet të plotësohet, nënshkruhet dhe vërtetohet nga aplikanti dhe të dorëzohet deri tek Sh.A MEPSO me postë dhe me e-mail.


Për dhënien e kodit EIC, aplikacioni më poshtë duhet të plotësohet, nënshkruhet dhe vërtetohet nga aplikanti dhe të dorëzohet deri tek Sh.A MEPSO me postë dhe me e-mail.Për informata plotësuese mund të drejtoheni deri tek Sh.A MEPSO:

e-mail:       branka.vasik@mepso.com.mk 
                       
danielag@mepso.com.mk;  

izabelan@mepso.com.mk

tel:     + 389 2 3149 821

fax:  + 389 2 3149 070

adresa:    Borko Aleksoski

                Zyra për dhënien e kodit EIC

                Rr. Maksim Gorki, nr.4, 1000 Shkup

                Republika e Maqedonisë

Për informata shtesë, mund të vizitoni faqen e internetit të ENTSO-E: https://www.entsoe.eu/data/Pages/default.aspx , dhe nga menyja rënëse, zgjedheni linkun:   Energy Identification Coding Scheme (EIC)