Испрати по е-пошта

Рамковен договор за купопродажба на електрична енергија за покривање на несаканите отстапувања во електропреносната мрежа