Испрати по е-пошта

Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети

Врз основа на член 85 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и врз основа член
19 став (1) точка 18 од Статутот на Операторот на електропреносниот систем  на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.215/19), по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Решение бр. 12-3270/2 од 31.10.2019 година,
Управниот одбор на Друштвото со Одлука бр. 02-5989/1 на седницата одржана на ден 05.11.2019 година донесе

ПРАВИЛА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕКУГРАНИЧНИ ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ

 
Објавена на: 11/5/2019 10:19:35 AM