Испрати по е-пошта

Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија за 2019 година