Испрати по е-пошта

Одлука за раскинување на договор за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ

  Согласно член 28 став 1 од Правилата на пазар на електрична енергија, кој се однесува на истекување на лиценцата на учесникот на пазарот, ОПЕЕ на ден 15.09.2017г донесе одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-4245 од 20.07.2016г склучен со Друштво за производство, трговија и услуги РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје со ЕДБ: 4030007637960. Истиот престануваа да важи на 17.09.2017 година во 24:00 часот. 
Одлуката може да ја превземете на следниот линк 
Објавена на: 9/15/2017 3:39:00 PM