Испрати по е-пошта

Контакт

Контакт
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Целосно име: Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Скратено име:  А.Д. МЕПСО

Облик на организација: Акционерско друштво во државна сопственост

Адреса: Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Телефони:
  •  кабинет на Генерален директор + 389 (0)2 3 149 811
  •  подружница ОЕПС + 389 (0)2 3 149 814 
  •  подружница ОПМ +  389 (0)2 3 149 813

Факс: +_ 389_ (0)2 _3111 _160

Судска регистрација: 30120080002736

Основачки капитал: 3.059.393.000 денари

Сопственичка структура: целосна државна сопственост

Трансакциска сметка:
НЛБ Тутунска банка 210059337810365;
Охридска банка 530010100845304;
Стопанска банка Скопје 200001086598648;
Централна Кооперативна Банка 320000000076830
Халк банка 270-0593378101-78

Даночен број: 4030004529600

Матичен број: 5933781

Генерален директор: м-р Куштрим Рамадани

Заменик на генерален директор: м-р Ева Шуклева

Членови на Управен одбор:  претседател м-р Куштрим Рамадани, м-р Ева Шуклева, Билен Саљији, Љупчо Зиков, Борко Алексоски, Сашо Стефановски, Гоце Талевски

Членови на Надзорен одбор: претседател проф.д-р Николче Ацевски, проф.д-р Снежана Чундева - Петровска, Назиф Буши, проф.д-р Даме Коруноски, Дарко Тасев, Мусли Муслиу 

Веб-страница: www.mepso.com.mk

e-mail: info@mepso.com.mk; nikola.stojanov@mepso.com.mk

https://www.youtube.com/channel/UCQBy8tDYPlFjxNkAuyChGlg

Службеник за усогласеност м-р Александар Чеботарев
е-маил: chebotarev@mepso.com.mk;контакт телефон 072 805 223, 02 3149 824


Офицер за заштита на лични податоци Весна Герасимовска, е-маил: vesnag@mepso.com.mk контакт телефон: 02 3 149 606

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид
и степен на попреченост
- Никола Стојанов контакт телефон 075 340 030 и 02 3 149 692