Испрати по е-пошта

Контакт

Контакт
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Целосно име: Оператор на електропреносниот систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Скратено име:  АД Пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем (МЕПСО)

Облик на организација: Акционерско друштво во државна сопственост

Адреса: Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Телефони:
  •  кабинет на Генерален директор + 389 (0)2 3 149 811
  •  подружница ОЕПС + 389 (0)2 3 149 814 
  •  подружница ОПМ +  389 (0)2 3 149 813
  •  подружница ОПЕЕ + 389 (0)2 3 149 815

Факс: +_ 389_ (0)2 _3111 _160

Судска регистрација: 30120080002736

Основачки капитал: 3.059.393.000 денари

Сопственичка структура: целосна државна сопственост

Трансакциска сметка:
НЛБ Тутунска банка 210059337810365;
Охридска банка 530010100845304;
Стопанска банка Скопје 200001086598648;
Централна Кооперативна Банка 320000000076830
Халк банка 270-0593378101-78

Даночен број: 4030004529600

Матичен број: 5933781

Генерален директор: Ненад Јовановски, дипл.ел.инж.

Заменик на генерален директор: Елизабета Гиовска, дипл.маш.инж.

Членови на Управен одбор:  претседател Ненад Јовановски дипл.ел.инж, Елизабета Гиовска дипл.маш.инж., Ацо Ристески дипл.ел.инж, м-р Сашо Т. Василевски, м-р Роберт Орданоски, д-р Ненад Крстевски, м-р Кирил Ачкоски;

Членови на Надзорен одбор: Саша Грујевски дипл.ек.- претседател, Спирo Мавровски дипл.ел.инж.,  проф.д-р Мирко Тодоровски, Асан Јакупи дипл.ек., д-р Игор Лазарев, Сашо Павлоски дипл.екк;

Веб-страница: www.mepso.com.mk

e-mail: info@mepso.com.mk; nikola.stojanov@mepso.com.mk

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид
и степен на попреченост - Никола Стојанов