Испрати по е-пошта

Контакт

Контакт
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Целосно име: Оператор на електропреносниот систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Скратено име:  АД Пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем (МЕПСО)

Облик на организација: Акционерско друштво во државна сопственост

Адреса: Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Телефони:
  •  кабинет на Генерален директор + 389 (0)2 3 149 811
  •  подружница ОЕПС + 389 (0)2 3 149 814 
  •  подружница ОПМ +  389 (0)2 3 149 813
  •  подружница ОПЕЕ + 389 (0)2 3 149 815

Факс: +_ 389_ (0)2 _3111 _160

Судска регистрација: 30120080002736

Основачки капитал: 3.059.393.000 денари

Сопственичка структура: целосна државна сопственост

Трансакциска сметка:
НЛБ Тутунска банка 210059337810365;
Охридска банка 530010100845304;
Стопанска банка Скопје 200001086598648;
Централна Кооперативна Банка 320000000076830
Халк банка 270-0593378101-78

Даночен број: 4030004529600

Матичен број: 5933781

Генерален директор: Сашо Василевски

Заменик на генерален директор: Билен Саљији

Членови на Управен одбор:  претседател Сашо Василевски, Билен Саљији, Магдалена Чижбаноска - Вангелов, Борко Алексоски, Томи Божиновски, д-р Ненад Крстевски, Сашо Стефановски, Симон Шутиноски

Членови на Надзорен одбор: претседател м-р Ева Шуклева, проф.д-р Снежана Чундева - Петровска, проф.д-р Николче Ацевски, Назиф Буши, проф.д-р Даме Коруноски, Дарко Тасев, Мусли Муслиу 

Веб-страница: www.mepso.com.mk

e-mail: info@mepso.com.mk; nikola.stojanov@mepso.com.mk

https://www.youtube.com/channel/UCQBy8tDYPlFjxNkAuyChGlg

Офицер за заштита на лични податоци
Весна Герасимовска, е-маил: vesnag@mepso.com.mk контакт телефон: 02 3 149 606

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид
и степен на попреченост
- Никола Стојанов контакт телефон 075 340 030 и 02 3 149 692