Испрати по е-пошта

Маркет оператор

Маркет оператор е синоним односно популарниот назив на Оператор на пазар на електрична енергија
Маркет оператор е подружница која оперативно го организира националниот пазар на електрична енергија
Маркет оператор е инстанца која оперативно го организира пазарот на електрична енергија. Маркет оператор е синоним односно популарниот назив на Оператор на пазар на електрична енергија (ОПЕЕ), лиценциран од Регулаторната комисија за енергетика, кој работи во состав на АД МЕПСО.


Со либерализацијата на пазарот се создадоа и предуслови и потреба за формирање на посебна инстанца која оперативно ќе го организира, евидентира и контролира тргувањето со моќност и со електрична енергија во земјава.

Работата на Подружницата ОПЕЕ е организирана во следниве служби:

- Служба за организирање и управување со пазар на електрична енергија;

- Служба за пресметки, фактурирање и изработка на извештаи;

- Служба за диспечирање на физичките распореди tps;