Испрати по е-пошта

Правила (Подзаконски акти)

Освен Законот за енергетика во кој е креирана правната рамка за електро-енергетската сфера постојат акти кои детално ги утврдуваат поставеноста и меѓусебните односи на сите корисници на преносната мрежа и учесници на пазарот на електрична енергија.
За дефинирање на позициите, привилегиите и обврските на учесниците на пазарот и на корисниците на преносната мрежа како и за регулирање на меѓусебните односи на учесниците на пазарот на електрична енергија постојат подзаконски правни акти кои ја регулираат оваа материја. За целосна транспарентност на АД МЕПСО во овој модул се поставени подзаконските акти : 

Правила за формата, содржината и динамиката на доставување и објавување на податоци

Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа за 2020 година 

План за намалување на загуби на електрична енергија во електропреносниот систем за период 2020-2023 година

Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети

Правила за балансирање

Правила за пазар на електрична енергија

Мрежни правила 

Правила за компензација

Правила за набавка на aFRR

Правила за набавка на mFRR