Испрати по е-пошта

Правила (Подзаконски акти)

Освен Законот за енергетика во кој е креирана правната рамка за електро-енергетската сфера постојат акти кои детално ги утврдуваат поставеноста и меѓусебните односи на сите корисници на преносната мрежа и учесници на пазарот на електрична енергија.
За дефинирање на позициите, привилегиите и обврските на учесниците на пазарот и на корисниците на преносната мрежа како и за регулирање на меѓусебните односи на учесниците на пазарот на електрична енергија постојат подзаконски правни акти кои ја регулираат оваа материја. За целосна транспарентност на АД МЕПСО во овој модул се поставени подзаконските акти : 

Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети

Правила за балансирање

Правила за пазар на електрична енергија

Мрежни правила