Испрати по е-пошта

EIC код

ENTSO-E Идентификациски Код (EIC)
Секој учесник на домашниот и на европскиот пазар, заради олеснување на неговото учество, мора да има ENTSO-E Идентификациски Код
Секоја компанија која сака да стане учесник на пазарот на електрична енергија во Република Северна Македонија мора да добие ENTSO-E идентификациски код (EIC), кој го идентификува учесникот во сите трансакции на пазарот.

АД МЕПСО е локална канцеларија за издавање на EIC кодови.

Потребни документи за издавање на EIC код се:

• Пополнето Барање за издавање на EIC код
• Валидна лиценца за работа издадена од РКЕ
• Тековна состојба на компанијата од Централен регистар

Барање за EIC код македонска верзија

Барање за EIC код албанска верзија

Барање за EIC код англиска верзија

Документите потребно е да се испратат електронски на eiccodes@mepso.com.mk и да се достават во архивата на АД МЕПСО.


За дополнителни информации може да обратите во АД МЕПСО на:

• e-mail: eiccodes@mepso.com.mk

• адреса: Ивона Србиноска

Канцеларија за издавање на EIC кодови
ул.„Максим Горки“ бр.4 , 1000 Скопје
Република Северна Македонија

За дополнителни информации можете да ја посетите интернет страната на ENTSO-E:
https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/