Испрати по е-пошта

Публикации

Публикации на МЕПСО
Студија за интеграција на ОИЕ и производство на природен гас во Југоисточна Европа во 2030 година
Вистинско задоволство ни е со вас да ја споделиме EMI-Студијата за интеграција на ОИЕ и производство на природен гас во Југоисточна Европа во 2030 година. Студија за прв пат ги истражува влијанијата од овие промени врз пазарот на електрична енергија, како и врз мрежата, штом пазарите на електрична енергија од регионот ќе бидат целосно интегрирани.
Изработката на оваа анализа беше главна тема од интерес на EMI-проектот во 2020-та година, но и тема којашто беше јасно препознаена како главен приоритет од страна на преносните систем оператори и пазарните оператори во Југоисточна Европа. Несомнено, интеграција на дополнителен капацитет ОИЕ, претставува значителна промена на генераторскиот профил. Заради драстично намалување на емисиите во согласност со регулативата на ЕУ тоа воедно е еден од најважните предизвици со коишто се соочува Југоисточна Европа.
Бројот на сценарија и заклучоци е преобемен за да можеме да го сумираме на нашиот веб портал. Сепак, доколку сакате да направите преглед на клучните влезни податоци и заклучоци, следните поглавја од EMI-Студијата, според нашиот увид, се од суштинско значење:
• Основни влезни податоци и претпоставки, Поглавје 2.3-2.5, Страна 14
• Основни заклучоци од пазарните анализи за ОИЕ, Поглавје 5.4, Страна 122
• Основни заклучоци од пазарни анализи за гас, Поглавје 5.5, Страна 127
• Заклучоци од мрежни анализи, Поглавје 7.0, Страна 217


Стратегија за реконструкција/ревитализација на преносна мрежа
МЕПСО во септември 2019 година изработи Стратегија за реконструкција/ревитализација на преносна мрежа. Имајќи предвид дека поголем број од водовите во македонската преносна мрежа се изградени пред 40-50 години може да се очекува дека по 2020-та година голем број водови ќе бидат кандидати за реконструкција/ревитализација . При тоа, освен староста на водовите, при изборот на редоследот за зафати на водовите треба да се води сметка и за нивното значење за сигурноста во работата на преносната мрежа. Следователно, во оваа Стратегија фокусот беше насочен на два клучни фактори и тоа:
- изработка на база на податоци со информации за состојбата на функционалните компоненти на преносните водови од каде произлезе оценка за состојбата и ургентноста за зафати на одделни водови, со што се доби приоритетна листа на зафати и
- дефинирање на методологија во која преку оптимизациска постапка се креира распоред на зафати распределени во карактеристични периоди (2025-2030, 2030-2035 и 2035-2040 година), при што се водеше сметка за што е можно порамномерен распоред на зафатите со уважување на сите сигурносни критериуми за работа на преносната мрежа.
Значи, распоредот на зафати на водовите во периодите 2025-2030, 2030-2035 и 2035-2040 е направен со уважување на особеностите на состојбата на водовите, како и нивното системско значење. Дополнително се уважени препораките што произлегуваат од веќе изработените развојни планови и студии во МЕПСО. Исто така, предвид беше и географската поврзаност на водовите.
Иако просечната старост на водовите е релативно голема и изнесува 42 години, скоро 2/3 од нив имаат натпросечно добра оценка за состојбата што е показател дека се добро одржувани. Вкупните инвестиции за трите периоди изнесуваат 47.5 милиони евра, додека вкупната должина на сите водови предложени за зафат изнесува околу 560 km. Средната вредност на инвестициите изнесува 15.8 милиони евра, а средната вредност на должините изнесува 187.5 km. Инвестициите и должините на водовите се рамномерно распоредени по периоди, во интервалот од ±10% од средната вредност.Студија за истражување на влијанијата на интеграција на електричните возила во електроенергетскиот систем на Република Македонија 

Студијата е изработена во рамки на WBIF грантот за поддршка на „интелигентни мрежи“ во МЕПСО, обезбеден од страна на ЕБОР.
Изработувач на Студијата е DNV GL Energy Advisory GmbH (KEMA).
Електричните возила се неминовност; во моментов се дискутира и се прават различни претпоставки за нивниот број, но и кој од различните концепти ќе стане доминантен во блиска иднина. Очекувањата се дека во скоро време бројот на електрични возила значително ќе се зголеми. Секоја нова технологија која се имплементира, а претставува потрошувач на електрична енергија, има влијание на самата електроенергетска мрежа. Оваа Студија го истражува влијанието на преносната мрежа - идентификација на потребните надградби на електричните мрежи, како и можности за интелигентна интеграција на електричните возила. Тоа подразбира двонасочно интеракција на возилата и мрежите: искористување на батериите за обезбедување на дефицитарните системски услуги и придонес за зголемување на инсталираниот капацитет на ОИЕ. Интелигентната интеграција на електричните возила во електроенергетскиот систем се карактеризира со бројни позитивни влијанија на преносната мрежа:
 можност електричните возила да обезбедат системски услуги во однос на балансирањето на системот,
 системот има подобрена способност за апсорпција на енергијата од обновливите извори,
 т.н. „пеглање“ на оптоварувањето во системот - намалување на потрошувачката во периодите на врвно оптоварување (кога енергијата е дефицитарна и скапа) и зголемување на потрошувачката во периоди на минимални оптоварувања (така во ноќните часови ќе можат да се користат вишоците на производство од термо електраните),
 ги намалуваат трошоците за управување со системот,
 потенцијално генерирање на придобивки и за операторите и за сопствениците на електричните возила.
Дополнителните ефекти од интеграција на возилата се предизвик за систем операторите – високи оптоварувања во делови од мрежите, намалена динамичка стабилност и влијанија врз квалитетот на електричната енергија. Многу е важно да се направат сеопфатни координирани анализи во системот за овие појави да се надминат и да може да се овозможи непрекинато користење возилата од страна на корисниците. Фокусот е на што е можно поголема интеграција, но за тоа треба да се имплементираат соодветни технолошки решенија и пазарни механизми. Целта е да се овозможи двостран тек на моќност помеѓу електричните возила и електричните мрежи како и примена на интелигентни мрежи.


-  Инвестициски документ кој се публикува секоја година по одобрување од РКЕ. Во документот се дефинирани сите проекти кои треба да се реализираат во следните десет години и се дава информација за проектите кои се реализираат. Развојниот план е направен според тековните информации за проектите и според заклучоците од Студијата со концепти за развој на преносната мрежа во одделни региони за долгорочен период (студијата за развој на преносната мрежа), изработена април, 2017 година, како и Стратегија за реконструкција/ревитализација на преносна мрежа, изработена септември, 2019 година. Сите проекти кои се дел од планот за развој може да започнат/продолжат со реализација.

- Индикативен документ кој се публикува секоја година. Во документот се прикажани прогнозите на потребите од електрична енергија и моќност, како и билансот на електрична енергија и моќност во Република Македонија.


Студија за  автоматизирано управување со потрошувачка (Automated Demand Response) 
- Студија која ja дефинира основната рамка и упатствата за потенцијален развој на идните програми за интеграција на Управувањето со потрошувачката во македонскиот Преносен систем во однос на постигнување на поголема безбедност на снабдување во системот, како и поголема економска ефикасност и зголемена одржливост. Процесите, насочени кон искористување на флексибилноста на побарувачката, бараат да се земат предвид различните аспекти на проблемот.Студија за проценка на вкупните трошоци за интегрирање на ОИЕ во ЕЕС на Македонија

Студија за прогноза на биланс на ЕЕ

Студија за развој на преносната мрежа 2010-2020 година


Презентација за институционална поставеност на организираниот “ден-однапред”пазар на електрична енергија


Годишен извештај за 2014 година на МЕПСО

Годишен извештај за 2013 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2012 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2011 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2010 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2009 година на МЕПСО   

Годишен извештај за 2008 година на МЕПСО 

Брошура за енергетска ефикасност

10 години МЕПСО 

Брошура за МЕПСО

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО

Презентација за „МЕФ 2020“ 23.11.2020

Интервју на Ненад Јовановски, генерален директор на МЕПСО за Енергетика.НЕТ, ноември 2016 година
Интервју на Ненад Јовановски, генерален директор на МЕПСО за Енергетика.НЕТ, ноември 2016 година