Испрати по е-пошта

Договори, Процедури и други интерни акти


Во согласност со Член 64 од Правилата за снабдување со електрична енергија донесени од страна на РКЕВУ (Бр. 01-1763/1 од 7 септември 2018 година), ОЕПС подготви “ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА МРЕЖА”, и истите со Одлука УО бр. 02-7153/3 Од 10.12.2019 година беа одобрени од страна на Управниот Одбор на АД МЕПСО.

Општи услови за пристап и користење на електропреносната мрежа и Модел на ДОГОВОР за начинот и условите за користење на преносната мрежа и надоместокот за користење на електропреносниот систем

Договор за начинот и условите за користење на преносната мрежа и надоместокот за користење на електропреносниот систем

Рамковен договор за купопродажба на електрична енергија за покривање на несаканите отстапувања во електропреносната мрежа
2019 година:

Општи услови за пристап и користење на електропреносната мрежа и Модел на ДОГОВОР за начинот и условите за користење на преносната мрежа и надоместокот за користење на електропреносниот систем

Договор за начинот и условите за користење на преносната мрежа и надоместокот за користење на електропреносниот систем


Процедура за обезбедување електрична енергија во случај на загрозување на сигурноста во снабдувањето со електрична енергија, хаварии или поголеми отстапувања на потрошувачката на електрична енергија од предвидените количества потребни за тарифните потрошувачи 

Процедура за обезбедување електрична енергија во случај на загрозување на сигурноста во снабдувањето со електрична енергија, хаварии или поголеми отстапувања од потрошувачката на електрична енергија од предвидените количества 

Согласно РЕШЕНИЕТО од РКЕ бр. 02-2245/1 од 23.11.2018 година за одобрување на “Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија”, АД МЕПСО се задолжува истите да ги објави на својата веб страница. 

 Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија за 2019 година

1.1. Документација за Јавен повик за обезбедување електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија 


2.  Принципот 1:1 Систем на номинација
Ве информираме дека почнувајки од 01.01.2012 година, ќе се применува принципот 1:1 Систем на номинација на границата MK-BG и МК-SR.
Информацијата за 1:1 Систем на номинации да се достават тре дена пред почетокот на предметниот месец на следниот факс +389 2 3149070 (резевен факс  +389 2 3 11 29 11), со користење на следните обрасци 

    1:1 Систем на номинација МЕПСО-ЕСО 

    1:1 Систем на номинација МЕПСО-ЕМС


3. Процедура за обезбедување на електрична енергија во случај на загрозување на сигурноста во снабдувањето со електрична енергија, хаварии или поголеми отстапувања на потрошувачката на електрична енергија од предвидените количини за ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

4. Процедура за обезбедување на електрична енергија во случај на загрозување на сигурноста во снабдувањето со електрична енергија, хаварии или поголеми отстапувања на потрошувачката на електрична енергија од предвидените количини

5. Процедура за хармонизирање на номинации на Бугарско – Македонска граница

6. Интерен акт за објавување на постапките за усогласување и верификација на физичките распореди на БОС

7. Интерен акт за начин на комуникација и комуникациските системи 

8. Интерен акт за информатичко поврзување, поврзување за пренос на податоци и безбедносни стандарди

9. Барање за дефинирање Виртуелна Мерна Точка (БДВМТ)