Испрати по е-пошта

Годишни аукции

Правила и потребни документи за годишните аукции


ГОДИШНИ АУКЦИИ 2018 година (ЛИНК)
Годишни аукции 2017 година
Годишни аукции 2016 година

МЕПСО како лиценциран оператор за управување со електроенергетскиот систем и пазарот на електрична енергија во Македонија, го дефинира начинот на доделување (алокација) на правото на користење на Годишните расположиви преносни капацитети (ATC) на интерконективните врски меѓу:

  • Р. Македонија и Р. Србија (400 kV ДВ ТС Скопје 5 - ТС Косово Б)
  • Р. Македонија и Р. Бугарија (400kV ДВ ТС Дуброво – ТС Ч. Могила)
  • Р. Македонија и Р. Грција (400kV ДВ ТС Дуброво – ТС Солун и ТС Битола 2 - ТС Мелити)
       
Правила за доделување на Годишните расположливи преносни капацитети на Интерконективните врски


Потребни документи:

1. Барање (doc download)

2. Договор (doc download)

3. Изјава (doc download)

4. Пријава (doc download)

5. Контакт листа 


Годишна Аукција 2016

Календар за годишна алокација 2016

Вредности на ATC за 2016

Резултати од годишната алокација 2016

Доделени капацитети 2016

Годишна Аукција 2015

Календар за годишна алокација 2015

Вредности на ATC за 2015

Резултати од годишната алокација 2015

Доделени капацитети за 2015

Годишна Аукција 2014

Календар за годишна алокација 2014

Вредности на ATC за 2014

Резултати од годишната алокација 2014

Доделени капацитети за 2014


Годишна Аукција 2013

Календар за годишна алокација 2013

Вредности на ATC за 2013

Резултати од годишната алокација 2013

Доделени капацитети за 20132012
Вредности на ATC за 2012 година
Резултати од годишната алокација 2012

Архива