Испрати по е-пошта

Најважни активности на секторот за ТИ

  • Превентивно и интервентно одржување на целокупната сметачка и мрежна конфигурација на техничкиот систем за управување и на системите за далечински надзор и управување со електроенергетските објекти. Обезбедување на бараната висока доверливост, сигурност и расположивост на системите е услов за нормално функционирање на Националниот диспечерскиот центар
  • Редовно одржување, набавка и инсталација на нови броила;
  • Проширување на постојниот систем со инсталирање на нови функции во склад со реструктуирањето на енергетсиот систем и условите на пазарот на електрична енергија;
  • Експлоатација, надградба и одржување на системот за автоматско далечинско отчитување на броилата;
  • Имплементација на критериуми кои се поставуваат во доменот на SCADA/EMS системи кои се во експлоатација во рамките на Електропреносните Систем Оператори на земјите членки на ENTSO-E;