Испрати по е-пошта

Оддел за трансформаторски станици

Одделот за трансформаторски станици
За да се обезбедат барањата за континуиран и квалитетен пренос на електричната енергија, истовремено обезбедувајќи висока доверливост во работата на ЕЕС, потребно е постојано одржување на објектите од ЕЕС согласно усвоените стандарди, градење, доградување и развивање на мрежата согласно зголемените потреби за пренос на електрична енергија.
Дејноста на Одделот  трансформаторски станици за одржување, погон, испитување, развој и друго ги извршуваат повеќе служби и тоа:
 • Служба за одржување на трансформаторски станици
 • Служба за градежно одржување
 • Служба за погонско технички работи
 • Служба за изолациски материјали
 • Служба за испитување
 • Служба за AC/DC системи
 • Служба за подготовка на трансформаторски станици


Активностите на слуужбите во рамки на Одделот  за трансформаторски станици обединуваат широк спектар активности кои произлегуваат од годишниот план за одржување на електронергетските постројки:
 • Планирани активности – ремонти и ревизии на примарната и секундарната опрема, помошните погони и градежните објекти во трафостаниците и
 • Непланирани активности – интервенции на опремата по констатирани недостатоци или дефекти;
 • Замена на опрема со цел осовременување и модернизирање на постројките;
 • Изготвување годишен план за потребите од резервни делови, опрема и услуги за одржување на електронергетските постројки;
 • Изготвување подготвителни постапки за набавка на опрема, резервни делови и услуги;
 • Следење на најновите достигнувања од делокругот на одржување на постројките;
 • Изготвување на извештаи за извршени работи и водење на статистички прегледи за поединечни делови од опремата;

 • редовни дневни визуелни контроли на опремата во трафостаниците;
 • неделни активности за контрола и проба на исправноста на работење на опремата;
 • месечни испитувања на опремата согласно упатствата за работа со поедините елементи од опремата;
 • Неделни и месечни извештаи за настаните во електроенергетската мрежа;
 • Подготвителни постапки за набавка на опрема, резервни делови и услуги;
 • нормално функционирање опремата;
 • планирање на замена на делови и опрема;
 • детектирање и отстранување дефекти на опремата
 • следење на најновите достигнувања во развојот на мерната опрема, техники и стандарди за испитување на опремата;
 • подготовка на постапки за набавка на опрема согласно потребите;