Испрати по е-пошта

Оддел за ревитализација

Одделот за ревитализација е организациска единица во состав на подружницата Оператор на преносната мрежа (ОПМ) и основна функција е обновување на енергетските постројки на ОПМ.
Во рамки на Одделот за ревитализација функционираат:
  •  Електро служба;
  • Служба за проектна документација;
  • Одделение за градежна подготовка на трансформаторски станици;

Во рамки на Одделот за ревитализација функционираат: Електро служба, Служба за проектна документација и Одделение за градежна подготовка на трансформаторски станици.