Испрати по е-пошта

Проекти

Позначајните проекти во чија реализација бил вклучен Секторот инженеринг во соработка со Европска Банка за Обнова и Развој, Европска Инвестициска Банка и Светска Банка:
 • „Macedonian – Bulgarian Power Transmission Project, EBRD Loan Contract No. 27768/25.11.2003“, каде се вклучени следниве пакети:
  • Пакет 1: 400 kV Overhead Transmission line S/S Stip (R. Macedonia) – S/S Chervena Mogila (R. Bulagria) (400 kV интерконективен далновод помеѓу Република Македонија и Република Бугарија)
   • Lot 1: 400 kV Overhead Transmission line S/S Stip – border R. Macedonia/R. Bulagia (400 kV интерконективен далновод помеѓу Република Македонија и македонско-бугарска граница);
   • Lot 2: 400 kV Overhead Transmission line border R. Macedonia/R. Bulagia - S/S Crvena Mogila (400 kV интерконективен далновод помеѓу и македонско-бугарска граница и Република Бугарија);
  • Пакет 2: Design, Supply and Installation of 400/110 kV S/S Stip and OHTL bay in 400/110 kV S/S Dubrovo - „Macedonian – Bulgarian Power Transmission Project, Four Substations EBRD Loan Contract No. 27768/25.11.2003“
   • Пакет 1:
    • Lot 1 - Procurement of eight 400 kV circuit breakers for SS 400/110 kV Skopje 4, Dubrovo and Bitola 2; („Набавка на осум 400 kV прекинувачи за ТС 400/110 kV Скопје 4, Дуброво и Битола 2“).
    • Lot 2 - Procurement of protection systems for two 400/110 kV power transformers and the bus coupler bay in SS 400/110 kV Dubrovo and two 400/110 kV power transformers and the bus coupler bay in SS 400/110 kV Skopje 4. („Набавка на заштитни системи за два 400/110 kV енергетски трансформатори и спојното поле во ТС 400/110 kV Дуброво и за два 400/110 kV енергетски трансформатори и за спојното поле во ТС 400/110 kV Скопје 4“).
   • Пакет 2: Supply and Installation of new Bay Control Units in Dubrovo & Skopje 4; (Испорака и инсталација на нови контролни уреди за ТС 400/110 кV Дуброво и ТС 400/110 кV Скопје 4.”)
   • Пакет 3:
    • Lот 1: Rehabilitation of S/S 220/110/35 kV Skopje 1 with Supply and Installation of a new Control System on 110 kV level and replacement of the existing 110 kV protection system; (Ревитализација на ТС 220/110/35 kV Скопје 1 со набавка и инсталација на нов систем за управување на 110 kV напонско ниво и замена на постојниот 110 kV систем за заштита);
    • Lot 2: Rehabilitation of S/S 400/110 kV Bitola 2 with Supply and Installation of the new Control System and replacement of the existing 400 kV and 110 kV protection systems; (Ревитализација на ТС 400/110 kV Битола 2 со набавка и инсталација на нов систем за управување и замена на постојниот 400 и 110 kV систем за заштита)


На 01.12.2003 година потпишан е договор со Европска инвестициона банка (ЕИБ). Во рамките на заемот е финансиран проектот Power Station Project (PSP). И се состои од следниве компоненти:
 • Компонента А: Изградба на трансформаторска станица Скопје 5 400/110 kV.
  Изведувач: СИМЕНС, Грција
 • Компонента В: Изградба на трансформаторски станици ТС Петровец и ТС Драчево 110/35/10 kV.
  Изведувач: СИМЕНС, Грција
 • Компонента С: Изградба на далекувод на челични столбови Вруток – Тетово 2 110 kV.
  Изведувач: ЕМО Охрид, Македонија
 • Компонента D: Замена на високо напонска опрема на ТС Скопје 4 и ТС Дуброво 400 kV.
 • Компонента Е: Набавка на оптичко јаже (OPGW) во должина од 230 km
  Во идните инвестициони активности на АД МЕПСО спаѓа и новата 400 kV интерконекција помеѓу Р. Македонија и Р. Србија, т.е. 400 kV далекувод ТС Штип – ТС Ниш.