Испрати по е-пошта

Сектор за инженеринг

Во состав на секторот инженеринг се следните служби:
  • Служба за подготовка на трафостаници;
  • Служба за подготвка на далноводи;

Работните задачи на секторот инженеринг се следните:
  • подготовка на иницијативи и предлози за потенцијални развојни проекти од интерес на АД МЕПСО и електроенергетскиот сектор во целина;
  • остварување потребна соработка и координација со останатите сектори во рамките АД МЕПСО;
  • остварување на потребна соработка и координација со носителите на инвестиционите активност, договарачи на проекти, меѓународни банки, соодветни организации и институции во земјата и странство;
  • подготовки за изработка на подлоги, студии и инвестиционо-техничка документација со соодветни проектантски, истражувачки и научни организации;
  • организирање и учество во изработка на идејни решенија, идејни проекти, инвестициски програми;
  • координација и учество во регионални и меѓународни иницијативи поврзани со секторот;
  • следење на меѓународните трендови и препораките на ЕУ и други меѓународни институции поврзани со тековните проекти;
  • извршување на пропишаните активности во различни еколошки програми;

ПРОЕКТИ