Испрати по е-пошта

Оддел за далекуводи

Одделот за далекуводи е составен од :

  • Служба за одржување на далекуводи во чиј состав се:
  • Далекуводна екипа Скопје;
  • Далекуводна екипа Битола;
  • Далекуводна екипа Штип;
  • Одделение за мерење;

Службата за одржување далекуводи е одговорна за функционалноста на преносната мрежа во Македонија. Оваа служба одржува повеќе од 2.000 километри далекуводна преносна мрежа со која оперира МЕПСО. За реализација на оваа обврска службата има три далекуводни екипи. Екипите се составени од стручни лица оспособени квалитетно да ја одржуваат далекуводната мрежа. Нивните задачи се состојат од редовни прегледи на мрежата, а врз основа на резултатите од прегледите следуваат ревизии на далеководите на кои се поправа и става во функција се што е утврдено како недостаток при редовниот преглед.

Далекуводните екипи интервенираат кога има дефекти, а нивните членови се обучени во најкраток рок да интервенираат и да ги отстранат дефектите кои можат да настанат од атмосферски влијанија, претовар на мрежата или други непредвидливи негативни влијанија. Прегледите се вршат два пати годишно напролет и наесен. По прегледите следуваат пролетни и есенски ревизии.