Испрати по е-пошта

Подружница Оператор на електропреносен систем

Оператор на електропреносен систем
Оператор на електропреносен систем во структурата на АД МЕПСО е систематизиран како подружница...
Оператор на електропреносен систем во структурата на МЕПСО е систематизиран како подружница чија основна функција и обврска е оперативно управување со националниот електропреносен систем.

Оваа функција ОЕПС ја врши преку Одделот за управување и со користење на уредите и опремата за оперативно управување. За логистиката, одржувањето и за развојот на управувањето со електроенергетскиот систем се грижи Одделот за техничка Информатика. 

Оддел за управување со ЕЕС 
  • Служба за оперативно управување
  • Служба за оперативно планирање
  • Служба за организација и управување на пазарот на балансна енергија

Оддел за техничка информатика
  • Служба за SCADA/EMS
  • Служба за AMR/MDM и мерење електрична енергија
  • Служба за системи за надзор и управување на ЕЕО
  • Служба за телеинформатички системи и размена на податоциТарифа за пренос на електрична енергија за 2018 година (УП1 бр.08-39/18 од 29.06.2018) донесена од РКЕ 

Објавување и доставување на податоци