Испрати по е-пошта

ОПМ

Оператор на преносна мрежа
Работата на ОПМ е организирана во пет оддели
Согласно лиценцата издадена од Регулаторната комисијата за енергетика во АД МЕПСО е основана подружница Оператор на преносна мрежа (ОПМ). Оваа подружница е најголема целина по обем на работа и број на вработени во составот на АД МЕПСО. 

ОПМ се грижи за оперативноста и функционалноста на повеќе од 2.100 километри преносна мрежа и за 148 енергетски трансформатори со инсталирана моќност од 6.417 (MVA) инсталирани во повеќе од 50 трансформаторски станици.