Испрати по е-пошта

Известувања

Листи на потрошувачи што ги исполнуваат условите за учество на пазар на електрична енергија

Листи на потрошувачи што ги исполнуваат условите за учество на пазарот на електрична енергија во 2018 година

ИНФОРМАТОР - ВОДИЧ


1.Потрошувачите кои што се објавени на листата (потрошувачи кои имаат повеќе од педесет (50) вработени и вкупен годишен приход или вкупна актива поголема од десет (10) милиони евра во денарска противвредност) од следниот ден имаат обврска да учествуваат или самостојно како учесници на пазарот на електрична енергија или преку снабдувач кој ќе ги претставува на либерализираниот пазар на електрична енергија. Потрошувачите од листата кои за првпат се стекнуваат со право за самостоен настап на пазарот на електрична енергија имаат обврска да склучат договор со снабдувач или трговец најдоцна 60 дена по денот на стекнувањето на правото за самостојно учество на пазарот, согласно член 56 од Правилата за пазар на електрична енергија.

2. Согласно член 197 од Законот за енергетика во следната фаза од либерализацијата на пазарот на електрична енергија, потрошувачите кои го губат статусот на тарифни потрошувачи, имаат можност своите потреби од електрична енергија да ги набавуваат по пазарна цена, односно од снабдувач на електрична енергија. Доколку потрошувачите не изберат снабдувач кој ќе ги претставува ќе останат и понатаму да бидат снабдувани од снабдувач на тарифни потрошувачи.
Архива

Листа на потрошувачи кои според ЦРМ го исполнуваат условот повеќе од 50 вработени и вкупен годишен приход или вкупна актива поголема од десет милиони евра во денарска противвредност кои согласно член 56 од Правилата за пазар на електрична енергија се стекнуваат со статусот на квалификувани потрошувачи на електрична енергија (ажурирана на 18.01.2018 година од страна на Централен регистар на Македонија - ЦРМ)

Листа на мали потрошувачи кои во 2016 година имале потрошувачка на електрична енергија поголема од 500 MWh и заклучно со 30.6.2017 го губат статусот на тарифни потрошувачи (верзија од 11.4.2017 година)

Листа на потрошувачи кои според ЦРМ го исполнуваат условот од над 50 вработени и над 10 милиони евра обрт или актива со што согласно член 56 од Правилата за пазар на електрична енергија се стекнуваат со статусот на квалификувани потрошувачи на електрична енергија(ажурирана на 25.7.2016 година од страна на Централен регистар на Македонија (ЦРМ), од листата се отстранети буџетските институции)  

Листа на мали потрошувачи кои во 2015 година имале потрошувачка на електрична енергија поголема од 1.000 MWh со што од 1.7.2016 го губат статусот на тарифни потрошувачи (ажурирана на 28.4.2016 година, додадена дополнителна листа со две институции) 


Листа на компании - учесници на пазарот на електрична енергија од 1.5.2015 година 

Листа на компании - учесници на пазарот на електрична енергија од 1.5.2014 годинаОстанати известувања, листи, акти и одлуки

  Листа на овластени институции што издаваат дигитален сертификат


 
  Интерен акт за објавување на постапките за усогласување и верификација на физичкитe распореди на БОС   Анализа на функционирање на пазарот на електрична енергија во 2015 година и идни планови