Испрати по е-пошта

Документи од ЕУ

ЕУ документи
Директиви и уредби на ЕУ
Директиви:

Директива бр. 2009/72/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 13.07.2009 година за заедничките правила за внатрешниот пазар на електрична енергија во замена на Директива бр. 2003/54/ЕЗ;

Директива бр. 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 23.04.2009 година за унапредување на употребата на електричната енергија произведена од обновливи извори на енергија која ги дополнува и заменува Директивите бр. 2001/77/ЕЗ и 2003/30/ЕЗ;

Директива бр. 2005/89/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 18.01.2006 година за мерките на заштита и сигурност на снабдувањето на електричната енергија и инфраструктурните вложувања;

Директива бр. 2004/8/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 11.02.2004 година за унапредување на когенерацијата на темелната потрошувачка на корисната енергија на внатрешниот пазар на енергија која ја дополнува и изменува Директивата бр. 92/42/ЕЕЗ;

Директива на Советот бр. 2003/96/ЕЗ од 27.10.2003 година за реконструирање на составот на енергетските производи и електричната енергија;

Директива на Советот бр. 2003/92/ЕЗ од 07.10.2003 година со која се изменува и дополнува Директивата бр. 77/388/ЕЕЦ во врска со правилата во подрачјето на снабдувањето на плинот и електричната енергија;

Директива бр. 2003/54/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 26.06.2003 година за заедничките правила за внатрешниот пазар на електрична енергија и замена на Директивата бр. 96/92/ЕЗ;

Директива бр. 2001/77/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 21.09.2001 година за унапредување на употребата на електричната енергија произведена од обновливи извори на енергија на внатрешниот пазар на електрична енергија.


Уредби:

Уредба бр. (ЕЗ) 713/2009 на Европскиот парламент и Совет од 13.07.2009 година за основање на Агенцијата за соработка на енергетските регулатори;

Уредба бр. (ЕЗ) 714/2009 на Европскиот парламент и Совет од 13.07.2009 година за условите за пристап кон мрежата за прекугранична размена на електрична енергија во замена на Уредбата бр. (ЕЗ) 1228/2003;

Уредба бр. (ЕЗ) 1228/2003 на Европскиот парламент и Совет од 26.06.2003 година за условите за пристап кон мрежата за прекугранична размена на електрична енергија.