Испрати по е-пошта

Правила за пазар на електрична енергија

Врз основа на членот 27 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на ден 17 февруари 2014 година, донесе Правила за пазар на електрична енергија  

Овој подзаконски акт можете да го превземете на следниов линк : „Правила за пазар на електрична енергија“