Испрати по е-пошта

Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер
АД МЕПСО согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер на својата интернет страница објавува листа на информации
АД МЕПСО согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер на својата интернет страница објавува листа на информации класифицирани во оваа категорија како и одговорни лица кои постапуваат по Вашите барања.

Воедно овде можете да го добиете и Барањето за пристап до информации од јавен карактер, а и да се информирате за тарифникот за надоместок за издавање на бараната информација од јавен карактер.

По Вашите барања постапува  

Никола Стојанов nikola.stojanov@mepso.com.mk.


Листа со информации од јавен карактер за АД МЕПСО

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Доколку имате потреба од овој линк можете да посетите сајтот на Државната комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер