Испрати по е-пошта

Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер
АД МЕПСО согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер на својата интернет страница објавува листа на информации
АД МЕПСО согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер на својата интернет страница објавува листа на информации класифицирани во оваа категорија како и одговорни лица кои постапуваат по Вашите барања.

Воедно овде можете да го добиете и Барањето за пристап до информации од јавен карактер, а и да се информирате за тарифникот за надоместок за издавање на бараната информација од јавен карактер.

По Вашите барања постапува  

Никола Стојанов, службено лице за посредување со И.Ј.К 
nikola.stojanov@mepso.com.mk 
02 3 149 692


Листа со информации од јавен карактер за АД МЕПСО

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Доколку имате потреба од овој линк можете да посетите сајтот на Државната комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер