Испрати по е-пошта

ИТ и ТК

Сектор за Информатичка Технологија и Телекомуникации
АД МЕПСО обезбедува ефикасна комуникација и размена на податоци помеѓу НДЦ (Национален диспечерски центар) и електроенергетските постројки.
АД МЕПСО за остварување на надзор, заштита и управување со електроенергетскиот систем обезбедува ефикасна комуникација и размена на податоци помеѓу НДЦ (Национален диспечерски центар) и електроенергетските постројки. За реализацијата на оваа функција АД МЕПСО го планира краткорочно и долгорочно развојот на телекомуникациските системи.

За таа цел во АД МЕПСО е формиран Сектор за Информатичка технологија и Телекомуникации во чиј состав работи и Оддел за телекомуникации, во чија надлежност е одржување, планирање и координирање на развојот на телекомуникациската мрежа.

Од кредитните линии на Светска банка и на Европска инвестициска банка беше набавено заштитно јаже со интегрирани оптички влакна (OPGW) и овесна опрема, во должина од околу 400 км. Изработени беа изведбени проекти за трасите од далеководите на кои ќе се врши замена на заштитните јажиња и распишан беше тендер за избор на најповолен изведувач на монтажните работи. Со тоа ќе се затвори западниот прстен од оптичката мрежа на АД МЕПСО и ќе се поврзат делови од ЕЕС од источниот дел на земјава.

Развојот на оптичката-телекомуникациската мрежа на АД МЕПСО е планиран да се одвива во две насоки. Првата е интерконективно поврзување со енергетските системи на соседните земји, а втората е кон понатамошно поврзување на позначајните електроенергетски објекти и опфаќање на поголемите дистрибутивни центри во државата.

Со изградбата на новите 400 kV далноводи ТС Битола 2 – ТС Мелити ( Грција) и ТС Штип – ТС Црвена Могила (Бугарија) на кои се вградени заштитни јажиња со интегрирани оптички влакна – OPGW се овозможи интерконективно поврзување на македонскиот енергетски систем со системите на Бугарија и Грција како и телекомуникациско поврзување на мрежа на АД МЕПСО со телекомуникациските мрежи на електроенергетските компании од Грција и Бугарија.